Główne cele realizacji projektu pt.: „Being Deaf in an Inclusive Europe” to
– Podniesienie społeczno-zawodowych umiejętności beneficjentów. Osoby niesłyszące oraz osoby z niepełnosprawnością słuchu często mają trudności z dostępem do programów szkoleniowych. Spowodowane jest to odmiennymi potrzebami komunikacyjnymi. Większość z nich zatrudniona jest w zawodach wymagających niższych kwalifikacji. Niewiele osób ze społeczności niesłyszących jest dobrze poinformowanych na temat praw człowieka ogólnie, oraz o prawach samych osób niesłyszących. Za prawdziwą integrację społeczną uważamy ważną wiedzę na temat gospodarki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa (narkotyki, problem bezrobocia, niezdrowa dieta itd.). Projekt „Być niesłyszącym w zintegrowanej Europie” ma na celu rozwój i zapewnienie szkoleń polepszających umiejętności potrzebne na rynku pracy i ogólnie umiejętności społeczno-zawodowe.
– Informowanie osób niesłyszących o możliwościach, jakie daje im technologia cyfrowa, która cały czas rozwija się w zakresie komunikacji i integracji społecznej oraz rozwijanie niezbędnych umiejętności i kompetencji w celu użytkowania tej technologii przez beneficjentów.
– Zwiększenie samooceny i rozwój tożsamości kulturowej u europejskiej społeczności niesłyszących. Mimo że informacje o kulturze niesłyszących są dostępne, niewielu członków społeczności niesłyszących ma do nich dostęp. Ten niedobór informacji prowadzi do trudności w formowaniu własnej tożsamości i samooceny. Osiągnięcie tego celu pomoże osobom niesłyszącym w procesie tworzenia dojrzałej, silnej osobowości.